Politik om beskyttelse af persondata

OPMÆRKSOMHED! Du læser en automatisk oversættelse her. For at undgå fejl og misforståelser bedes du læse den tyske tekst eller få den oversat selv.

1. databeskyttelse i et overblik

Generelle oplysninger

Den følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedsoperatøren. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet „Oplysninger om den ansvarlige“ i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles ved, at du giver os dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller efter dit samtykke, når du besøger hjemmesiden, af vores it-systemer. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at kræve rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Analytiske værktøjer og værktøjer fra tredjepartsleverandører

Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Dette sker primært med såkaldte analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer henvises til den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Shopify

Den pågældende udbyder er Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (herefter „Shopify“).

Shopify er et værktøj til oprettelse og hosting af hjemmesider. Når du besøger vores websted, indsamler Shopify din IP-adresse og oplysninger om den enhed og den browser, du bruger. Shopify analyserer også besøgstal, besøgskilder, kundeadfærd og udarbejder brugerstatistikker. Når du foretager et køb på vores websted, indsamler Shopify også dit navn, din e-mailadresse, forsendelses- og faktureringsadresser, betalingsoplysninger og andre data i forbindelse med købet (f.eks. telefonnummer, beløb for det gennemførte salg osv.). Til analyserne gemmer Shopify cookies i din browser.

For yderligere oplysninger henvises til Shopifys privatlivspolitik: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Anvendelsen af Shopify er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside præsenteres så pålideligt som muligt. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. fingeraftryk på enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

3 Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Den, der driver disse sider, tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personoplysninger er data, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at overførslen af data på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod adgang for tredjeparter er ikke mulig.

Hinvisninger om den ansvarlige

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Dide-tec KG
Erzweg 16-20
(D) 57299 Burbach

Telefon: +49 2736 49134-0
E-mail: info@ide-tec.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser osv.).

Lagringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik lagringsperiode i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du gør en berettiget anmodning om sletning gældende eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a DSGVO eller art. 9, stk. 2, litra a DSGVO, hvis særlige kategorier af oplysninger behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49, stk. 1, litra a), DSGVO. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingerprinting af enheden), sker databehandlingen også på grundlag af art. 25, stk. 1, TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, DSGVO. Desuden behandler vi dine data, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, DSGVO. Endvidere kan databehandlingen være baseret på vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde er forklaret i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Hinvisninger om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi anvender bl.a. værktøjer fra virksomheder med hjemsted i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi gør opmærksom på, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. F.eks. er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gå retligt ind over for dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Revokation af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 DSGVO)

Når databehandlingen er baseret på art. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F I DATABEHANDLINGSFORORDNINGEN, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RETSGRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING ER BASERET PÅ, ER INDEHOLDT I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE RIMELIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN AF HENSYN TIL PRIVATLIVETS FRED;R BEHANDLINGEN, DER PÅVIRKER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT HÅNDHÆVE, AFPRESSE ELLER FORSVARE RETSKRAV (KLAGE I HENHOLD TIL ART. 21 STK. 1 DSGVO).

Hvis DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BEHANDLES MED HENSYN TIL DIREKTE ANNONCE, HAR DU RET TIL ALTID at gøre indsigelse mod BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED HENSYN TIL DENNE ANNONCE; Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte reklame. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE REKLAME (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, I DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af en overtrædelse af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få overført oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, til dig eller til en tredjepart i et gyldigt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig part, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Information, sletning og rettelse

Du har inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser ret til til enhver tid gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og i givet fald ret til rettelse eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os om dette og andre spørgsmål vedrørende personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

 • Hvis du anfægter rigtigheden af dine personoplysninger, som vi har lagret hos os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I den periode, hvor undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve retskrav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun anvendes med dit samtykke eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare sig i forbindelse med retskrav;oplysningerne må kun behandles med dit samtykke eller til konstatering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra „http://“ til „https://“ og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjemand.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted

Hvis der efter indgåelsen af en gebyrpligtig kontrakt er en forpligtelse til at give os dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer i tilfælde af tilladelse til direkte debitering), er disse oplysninger nødvendige for betalingsbehandlingen.

Betalingstransaktionerne via de almindelige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) gennemføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra „http://“ til „https://“ og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjemand.

Indvendelse mod reklamemails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af impressumspligten, til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameinformation, f.eks. via spam-mails.

4. Indsamling af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores internetsider anvender såkaldte „cookies“. Cookies er små datapakker og forårsager ingen skade på din terminalenhed. De gemmes enten midlertidigt for en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din terminalenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din terminalenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminalenhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at analysere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbsvognsfunktionen eller for at vise videoer), gemmes ikke på din computer. til indkøbsvognsfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f. g. cookies til at måle webpublikummet) (nødvendige cookies) gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er blevet anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies for visse tilfælde eller generelt og aktivere den automatiske sletning af cookies ved lukning af browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, informerer vi dig særskilt herom inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og beder om dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle deraf følgende personoplysninger (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din forespørgsel. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b DSGVO, for så vidt som din henvendelse er forbundet med opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring af dem eller formålet med opbevaring af dataene ikke længere er gældende (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Registrering på dette websted

Du kan registrere dig på dette websted for at bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi vil kun bruge de oplysninger, du giver os, til at levere det pågældende tilbud eller den pågældende tjeneste, som du har registreret dig for. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives i deres helhed. I modsat fald afviser vi registreringen.

For vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, som du har opgivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles med henblik på at gennemføre det ved registreringen etablerede brugerforhold og om nødvendigt til at indlede yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b DSGVO).

De data, der indsamles under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside, og slettes efterfølgende. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på denne hjemmeside kan du registrere dig med Facebook Connect. Leverandøren af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Hvis du beslutter dig for at registrere dig med Facebook Connect og klikker på „Login with Facebook”-/„Connect with Facebook”-knappen, vil du automatisk blive omdirigeret til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dine brugerdata. Dette forbinder din Facebook-profil med dette websted eller vores tjenester. Denne forbindelse giver os adgang til dine data, der er gemt på Facebook. Det drejer sig hovedsageligt om følgende:

 • Facebook-navn
 • Facebook-profil og coverbillede
 • Facebook-coverbillede
 • E-mailadresse gemt på Facebook
 • Facebook-id
 • Facebook-vennelister
 • Facebook-likes („Likes
 • Fødselsdag
 • Køn
 • Land
 • Sprog

Disse data bruges til at oprette, stille din konto til rådighed og tilpasse den til dig.

Registreringen med Facebook Connect og de tilhørende databehandlingsprocedurer er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

For så vidt som der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og videregivelsen af dem til Facebook. Facebooks behandling efter overførslen er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er blevet fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Teksten til aftalen kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse ved brug af Facebook-værktøjet og for den sikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i forbindelse med Facebook-produkterne. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For yderligere oplysninger henvises til Facebooks brugsbetingelser og Facebooks privatlivspolitik. Disse kan findes på: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ og https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærd på webstedet. I den forbindelse modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, f.eks. sidevisninger, opholdslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data tilknyttes brugerens respektive slutenhed. En tildeling til et bruger-id finder ikke sted.

Dertil kommer, at vi kan bruge Google Analytics bl.a. til at. Vi kan også registrere dine musebevægelser og scrollbevægelser samt klik. Desuden anvender Google Analytics forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede data og anvender maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics anvender teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingerprinting af enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Der findes flere oplysninger om, hvordan Google Analytics behandler brugerdata, i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bearbejdning

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevsdata

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger disse data udelukkende til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjemand.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlingsprocedurer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, som du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og slettes fra nyhedsbrevsdistributionslisten efter afmelding fra nyhedsbrevet eller efter at formålet er ophørt. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at slette eller blokere e-mailadresser fra vores nyhedsbrevsdistributionsliste inden for rammerne af vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DSGVO.

Data, der er blevet gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, vil din e-mail-adresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra sortlisten vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive kombineret med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de lovmæssige krav til udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DSGVO). Opbevaringen i den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

7. Plugins og værktøjer

YouTube

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra hjemmesiden YouTube. Operatøren af hjemmesiden er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en af vores hjemmesider, hvor YouTube er indlejret, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Dertil kommer, at YouTube kan gemme forskellige cookies på din slutenhed eller anvende tilsvarende teknologier til genkendelse (f.eks. fingeraftryk af enheden). På denne måde kan YouTube få oplysninger om de besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre svindelforsøg.

Når du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Anvendelsen af YouTube er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. fingeraftryk på enheden) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata henvises til YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (local hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som stilles til rådighed af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

For yderligere oplysninger om Google Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du kalder Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonts i din browsercache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Anvendelsen af Google Maps sker med henblik på en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det let at finde de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mere oplysninger om, hvordan vi håndterer brugerdata, kan findes i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. E-handel og betalingsudbydere

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og anvender personlige kunde- og kontraktdata med henblik på at etablere og ændre vores kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger om brugen af dette websted (brugsdata), i det omfang det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet og udløbet af eventuelle eksisterende lovbestemte opbevaringsperioder. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver uberørte.

Data­übmittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und Warenversand

Når du bestiller varer hos os, videregiver vi dine personoplysninger til det transportfirma, der har fået overdraget leveringen, og til den udbyder af betalingstjenester, der har fået overdraget betalingsafviklingen. Der videregives kun de data, som den respektive tjenesteudbyder har brug for for at kunne udføre sin opgave. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, litra b DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Hvis du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i den tyske databeskyttelseslov (DSGVO), videregiver vi din e-mailadresse til det transportfirma, der er ansvarligt for leveringen, så de kan informere dig pr. e-mail om forsendelsesstatus for din ordre; du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Bestillingsbehandling via dropshipping

Når du bestiller varer hos os, er det muligt, at din ordre sendes direkte til dig af vores forhandlere (dropshipping). Til dette formål videregiver vi dit navn, leveringsadressen og, i det omfang det er nødvendigt for leveringen, dit telefonnummer til fragtfirmaet. Oplysningerne videregives kun med henblik på levering af varerne.

Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO (opfyldelse af kontrakten) og vores berettigede interesse i den hurtigste og mest effektive behandling af køb i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Vi anvender følgende forhandlere i forbindelse med dropshipping:

XXX
XXX
XXX
XXX

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på at behandle betalingen. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser fra de respektive udbydere gælder for disse transaktioner. Betalingstjenesteudbyderne anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b DSGVO (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingsproces (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO). I det omfang der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO retsgrundlaget for databehandlingen; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes i fremtiden.

Vi anvender følgende betalingstjenester/udbydere af betalingstjenester inden for rammerne af dette websted:

PayPal

Den udbyder af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter „PayPal“).

Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

For yderligere oplysninger henvises til PayPals erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betalingstjenesteudbyderen er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Anbydelsesudbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes her: https://policies.google.com/privacy.

Klarna

Anbudsgiver er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter „Klarna“). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. afbetalingskøb). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarna checkout-løsning), indsamler Klarna forskellige personlige oplysninger fra dig. Klarna bruger cookies for at optimere brugen af Klarna Checkout-løsningen. Du kan finde flere oplysninger om brugen af Klarna-cookies på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

For yderligere oplysninger henvises til Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Shopify Payment

Anbyderen af denne betalingstjeneste i EU er Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (herefter „Shopify Payment“).

For yderligere oplysninger henvises til Shopify Payments erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Mastercard

Leverandøren af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (herefter „Mastercard“).

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførslen af data til USA er baseret på Mastercards bindende virksomhedsregler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Den udbyder af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Det Forenede Kongerige (i det følgende benævnt „VISA“).

Det Forenede Kongerige betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Storbritannien har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

For yderligere oplysninger henvises til VISA's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.